top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Fysioterapeutti Eija Remeksen henkilötietolain (523/1999, 10 ja 24 PYKÄLÄN) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Fysioterapeutti Eija Remes, Laaksokatu 17, 15140 Lahti

Puh: 044 287 6699, sähköpostiosoite: eija.remes@hotmail.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eija Remes, eija.remes@hotmail.fi / puh. 044 287 6699

3. Rekisterin nimi

Fysioterapeutti Eija Remeksen asiakasrekisteri

4. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Asiakastietojen käsittely perustuu lakiin tai asiakkaan suostumukseen. Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja arviointiin.

5. Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot

Henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja mahdollisesti sähköpostiosoite. Asiakkaan nimeämä lähiomainen, alaikäisen asiakkaan huoltaja sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat yhteyshenkilöt.

Asiakkaan hoidon suunnittelun ja toteuttamisen turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät tapahtuma- ja terveystiedot.

Laskutustiedot ja laskutusosoitteet

Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. Eri terveydenhuollon työtehtävissä olevien laatimat tiedot.

Asiakkaan hoitoa toteuttaneet henkilöt

Manuaalisen rekisterin lisäksi voidaan ylläpitää myös sähköistä rekisteriä.

6. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta, hänen huoltajalta, asiakkaan lailliselta edustajalta tai lähiomaiselta.

7. Asiakastietojen luovuttaminen

Kaikki asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella tai luovutukseen on lakisääteinen peruste.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Muut mahdolliset luovutuksensaajat:

Asiakkaan kirjallisella tai suullisella suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai lainsäännöksen perusteella voidaan luvotuttaa tietoja vakuutusyhtiölle. Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Asiakastietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

Rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuihin tietoihin eivät pääse käsiksi ulkopuoliset henkilöt, eikä tietoturva henkilötietojen suhteen vaarannu. Tietokoneella, tablettitietokoneella ja puhelimella tiedot ovat suojattu salasanalla. Manuaaliset arkistot ja asiakastiedot ovat lukituissa kaapeissa lukituissa toimistoissa.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisteröidyillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyillä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niitä oikaistavaksi, tulee pyyntö esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Kirjatut virheelliset / puutteelliset tiedot voidaan oikaista, lukuunottamatta arvioinnin tuloksia tai terapeutin ammatilliseen harkintaan liittyviä päätöksiä. 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkuuden aikana syntyneiden potilasasiakirjojen säilytyksestä vastaa palvelun tuottaja. Palvelun tuottajan tulee säilyttää potilastietoja, joihin on kirjattu oleelliset asiat hoidon suunnittelun ja toteutuksen kannalta, hoidon järjestämisen ja toteuttamisen edellyttämä aika. (Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 PYKÄLÄN, STM:n asetus potilasasiakirjoista)

Asiakastietojen säilyttämistä määrittää myös kirjanpitolaki, jonka mukaan laskutuksessa käytettäviä tietoja tulee säilyttää kuusi (6) vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. (Kirjanpitoaineiston säilytysajasta säädetään kirjanpitolain 2:10:ssä)

bottom of page